logo

patrzymy zawsze Przed Siebie

?>

Statut

Statut Stowarzyszenia Przed Siebie
Tekst jednolity z dnia 14.04.2014

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie Przed Siebie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gliwic i województwa śląskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działalności charytatywnej.
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
6. Ochrony i promocji zdrowia.
7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Działalności na rzecz osób starszych.
9. Działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
12. Wypoczynku i rekreacji.
13. Promocja zdrowego stylu życia.
14. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
15. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
16. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
17. Turystyki i krajoznawstwa.
18. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
19. Upowszechniania postaw społecznych.
20. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
21. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
22. Promocji i organizacji wolontariatu.
23. Działalności na rzecz rodziny.
24. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym.
2. Organizowanie imprez o charakterze podróżniczych – festiwali, pokazów slajdów, prelekcji z podróży, wystaw.
3. Współpracę z innymi organizacjami dla realizacji własnych celów statutowych.
4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, konferencji.
5. Organizowanie wyjazdów i wydarzeń sportowych, turystycznych oraz podróżniczych.
6. Organizowanie zbiórek pieniędzy, przedmiotów na rzecz potrzebujących.
7. Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, osób starszych, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
8. Organizowanie akcji promujących wolontariat, działalność społeczną, postawy społeczne.
9. Organizowanie akcji na rzecz zwierząt.
10. Tworzenie grup o wspólnych zainteresowaniach, potrzebach.
11. Prowadzenie kampanii informacyjnych.
12. Opracowywanie i wydawanie materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

1. 58.11.Z Wydawanie książek;
2. 58.13.Z Wydawanie gazet;
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
6. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
8. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
9. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
11. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
12. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
14. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
16. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
17. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
18. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
19. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§9
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

1. 58.11.Z Wydawanie książek;
2. 58.13.Z Wydawanie gazet;
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
6. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
8. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
9. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
11. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
12. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
14. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
16. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
17. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
18. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
19. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków.
4. Odpłata i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§11
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia, w którym działa poprzez swojego przedstawiciela.

§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba będąca obywatelem polskim posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2. Nowi członkowie w celu przystąpienia do Stowarzyszenia składają pisemną deklarację.
3. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 2 miesiące od złożenia deklaracji.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§16
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia

§17
Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Opłacać składki członkowskie.
4. Dbać o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

§18
1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
§19
1. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
2. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu:
a. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. ze względu na notoryczny brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
d. z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§22
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą pełnić tą samą funkcję więcej niż jedną kadencję.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§23
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, to jest po upływie pół godziny od terminu pierwszego, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równego rozłożenia w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania w przypadku Walnego Zebrania Członków, prezesa w przypadku Zarządu, przewodniczącego w przypadku Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków

§24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania drogą elektroniczną.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§25
1. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(z zastrzeżeniem §23).
3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

§26
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu.
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§27
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i co najmniej jednego wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes

§28
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia.
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
10. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego.
11. Prowadzenie aktualnego rejestru członków stowarzyszenia.
12. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§29
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z uwagami i wnioskami z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§31
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. środki pochodzące z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§32
Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§33
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§35
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§36
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają postanowienia stosownych przepisów prawa polskiego.

Previous