Pokazy konkursowe

Miło nam poinformować, że z 13 nadesłanych zgłoszeń następujące 3 zostały zakwalifikowane do finału i będą zaprezentowane 18 listopada 2017 podczas festiwalu. Każda prelekcja będzie trwać maksymalnie 30 minut.

Sobota, 18.11.2017:

15:00 Anna Gulan i Michał Feliksik – Projekt Kazbek

15:45 Daria i Wojciech Kostyk - Nowa Zelandia- świat na głowie

16:30 Marek Kucharz - Dookoła świata to wciąż za mało!

Zapraszamy do zgłaszania się do pokazów konkursowych, które odbędą się na Festiwalu podróżniczym "Świat to za mało!" w Gliwicach w sobotę 18 listopada.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane minimum 3 pokazy, których autorzy zaprezentują swoją podróż pierwszego dnia festiwalu przed publicznością.

Zgłoszenia należy wysyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym i zdjęciami na adres pokazykonkursowe@przedsiebie.org
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 5 listopada, a lista z wybranymi pokazami pojawi się 8 listopada.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce obok.

Regulamin konkursu pokazów w ramach festiwalu podróżniczego „Świat to za mało!”

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu w ramach festiwalu podróżniczego „Świat to za mało!” jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.
 2. Celem konkursu jest promowanie turystyki, umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w imprezie podróżniczej, rozwijanie swoich zainteresowań oraz inspirowanie innych do własnych wyjazdów.
 3. Festiwal, w ramach którego organizowany jest konkurs pokazów, jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
 4. Konkurs jest dwuetapowy:
  • 1 etap: Zgłoszenia do pokazów konkursowych: do 05.11.2017
  • wyłonienie min. 3 pokazów finałowych: do 08.11.2017
  • 2 etap: Prezentacje pokazów na festiwalu podróżniczym: 18.11.2017.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszony pokaz musi dotyczyć podróży zorganizowanej samodzielnie. Nie może to być wyjazd zorganizowany przez firmy/organizacje działające komercyjnie.
 3. Uczestnik musi być osobą, która brała czynny udział w przedstawianej podróży.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden pokaz dotyczący wybranej podróży lub spójnego tematycznie cyklu podróży.
 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2017.
 6. Zgłoszenia do pokazów konkursowych należy wysłać na adres mailowy pokazykonkursowe@przedsiebie.org załączając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej festiwalu http://przedsiebie.org/swiattozamalo/ wraz z 5 zdjęciami do planowanego pokazu. W tytule maila należy wpisać „Zgłoszenie Konkurs Pokazowy”.
 7. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni minimum 3 finalistów, którzy zaprezentują swój pokaz podczas festiwalu.
 8. Ogłoszenie pokazów zakwalifikowanych na festiwal nastąpi 08.11.2017. Lista z wybranymi pokazami pojawi się na stronie internetowej festiwalu. Zakwalifikowani na festiwal zostaną poinformowani także drogą mailową.
 9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

Pokazy konkursowe podczas festiwalu i nagrody

 1. Pokazy konkursowe odbędą się 18.11.2017 podczas pierwszego dnia festiwalu, najwcześniej od godziny 14:00.
 2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na festiwal oraz nie przewiduje wynagrodzenia finansowego za przeprowadzony pokaz.
 3. Organizator wyznaczy dokładną godzinę rozpoczęcia każdego z pokazów.
 4. Czas na prezentację swojej podróży podczas festiwalu to maksymalnie 30 minut.
 5. Uczestnik musi posiadać pełne prawa do pokazywanych zdjęć lub zgodę na ich wykorzystanie.
 6. Oceny pokazów konkursowych dokonuje kapituła konkursu powołana przez organizatora.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas pierwszego dnia festiwalu 18.11.2017 po godzinie 18:00.
 8. Wyłoniony przez kapitułę konkursu pokaz zostanie nagrodzony.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na pokazy konkursowe upoważniają organizatora do wykorzystywania materiałów przesłanych na konkurs we wszelkich materiałach promocyjnych festiwalu „Świat to za mało!”.
 3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Miło nam poinformować, że z 13 nadesłanych zgłoszeń następujące 3 zostały zakwalifikowane do finału i będą zaprezentowane 18 listopada 2017 podczas festiwalu:

Marek Kucharz - Dookoła świata to wciąż za mało!
Anna Gulan i Michał Feliksik - Projekt Kazbek 
Daria i Wojciech Kostyk - Nowa Zelandia - świat na głowie