Pokazy konkursowe

Zapraszamy do zgłaszania się do pokazów konkursowych, które odbędą się na Festiwalu podróżniczym "Świat to za mało!" w Gliwicach w sobotę 17 listopada 2018.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrany 1 pokaz, których autorzy zaprezentują swoją podróż pierwszego dnia festiwalu przed publicznością.

Zgłoszenia należy wysyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym i zdjęciami na adres pokazykonkursowe@przedsiebie.org
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 listopada 2018, a lista z wybranym pokazem pojawi się 8 listopada 2018.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce obok.


Zwycięski pokaz, który zostanie zaprezentowany na tegorocznym Festiwalu podróżniczym "Świat to za mało!":

14:30-15:15 Tomasz i Elżbieta Wróblewscy - Armenia – w krainie wygasłych wulkanów

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za zgłoszenia!

Regulamin konkursu pokazów w ramach festiwalu podróżniczego „Świat to za mało!”

 

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu w ramach festiwalu podróżniczego „Świat to za mało!” jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.
 2. Celem konkursu jest promowanie turystyki, umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w imprezie podróżniczej, rozwijanie swoich zainteresowań oraz inspirowanie innych do własnych wyjazdów.
 3. Festiwal, w ramach którego organizowany jest konkurs pokazów, jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
 4. Konkurs jest dwuetapowy:
  • 1 etap: Zgłoszenia do pokazów konkursowych: do 04.11.2018
  • wyłonienie 1 pokazu finałowego: do 08.11.2018
  • 2 etap: Prezentacje pokazów na festiwalu podróżniczym: 17.11.2018.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszony pokaz musi dotyczyć podróży zorganizowanej samodzielnie. Nie może to być wyjazd zorganizowany przez firmy/organizacje działające komercyjnie.
 3. Uczestnik musi być osobą, która brała czynny udział w przedstawianej podróży.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden pokaz dotyczący wybranej podróży lub spójnego tematycznie cyklu podróży.
 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2018.
 6. Zgłoszenia do pokazów konkursowych należy wysłać na adres mailowy pokazykonkursowe@przedsiebie.org załączając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej festiwalu http://przedsiebie.org/swiattozamalo/ wraz z 5 zdjęciami do planowanego pokazu. W tytule maila należy wpisać „Zgłoszenie Konkurs Pokazowy”.
 7. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni finalistę, który zaprezentuje swój pokaz podczas festiwalu.
 8. Ogłoszenie pokazów zakwalifikowanych na festiwal nastąpi 08.11.2018. Lista z wybranymi pokazami pojawi się na stronie internetowej festiwalu. Zakwalifikowani na festiwal zostaną poinformowani także drogą mailową.
 9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

 

Pokazy konkursowe podczas festiwalu i nagrody

 1. Pokazy konkursowe odbędą się 17.11.2018 podczas pierwszego dnia festiwalu, najwcześniej od godziny 14:00.
 2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na festiwal oraz nie przewiduje wynagrodzenia finansowego za przeprowadzony pokaz.
 3. Organizator wyznaczy dokładną godzinę rozpoczęcia każdego z pokazów.
 4. Czas na prezentację swojej podróży podczas festiwalu to maksymalnie 30 minut.
 5. Uczestnik musi posiadać pełne prawa do pokazywanych zdjęć lub zgodę na ich wykorzystanie.
 6. Oceny pokazów konkursowych dokonuje kapituła konkursu powołana przez organizatora.
 7. Wyłoniony przez kapitułę konkursu pokaz zostanie nagrodzony.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na pokazy konkursowe upoważniają organizatora do wykorzystywania materiałów przesłanych na konkurs we wszelkich materiałach promocyjnych festiwalu „Świat to za mało!”.
 3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.