logo

patrzymy zawsze Przed Siebie

Turystyczne rajdy rowerowe – regulamin

REGULAMIN
TURYSTYCZNYCH RAJDÓW ROWEROWYCH

Organizacja
1. Organizatorem Turystycznych rajdów rowerowych jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.
2. Celem Turystycznych rajdów rowerowych promowanie turystyki i aktywnego spędzania czasu oraz poznawanie ciekawych miejsc na terenie Gliwic i okolic.
3. Turystyczne rajdy rowerowe są dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice.

Warunki uczestnictwa i zasady jazdy podczas rajdów
1. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w imprezie.
2. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów.
3. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi.
5. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach zachować szczególną ostrożność.
6. Należy zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego rowerzysty.
7. W trakcie trwania rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
8. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest jazda w kasku ochronnym.
9. Rajd ma charakter rekreacyjny, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie.
10. Wszyscy uczestnicy jadą za pilotem rajdu, który nadaje tempo i prowadzi całą grupę trasą rajdu. Wyprzedzanie pilota prowadzącego rajd jest możliwe za jego zgodą. W innym przypadku odbywa się ono na własne ryzyko uczestnika.
11. Odłączanie się uczestników na trasie rajdu odbywa się na ich własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
3. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
4. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w rajdzie.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Turystycznych rajdach rowerowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.